VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej ebooků (elektronických knih)

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení
účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků
(elektronických knih) a online kurzů (dále obojí společně označováno i jako
„digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.ebook.probuzena.com

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím.
Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP
jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a
vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i
Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od
ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP).
VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo
s užíváním internetových stránek www.ebook.probuzena.com souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte.
Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít
připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu.
Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte
s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)
 3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
 4. Cena produktů a platba
 5. Dodací podmínky
 6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti
  s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
 7. Odstoupení od Kupní smlouvy
 8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 10. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Lenka Schuldesová

IČ: 66674034

S místem podnikání: Kollárova 147,
418 01 Bílina

Zapsaný v živnostenském rejstříku

Kontaktní telefon: +420 603 174 923

Adresa pro doručování elektronické pošty: schuldesova@seznam.cz

2. KUPUJÍCÍ.
Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.ebook.probuzena.com uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní
smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel
(podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo
akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL.
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.
Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní
smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA.
Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel.
Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není
spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než
vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené
jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím
jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně
pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.
Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena
prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by
se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes
webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo
s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené
s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové
připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby
účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení.
Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace
na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY.
Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi
Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní
smlouvy

1. KUPUJÍCÍ
objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový
systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ.
Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení
toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém
formátu je poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a
absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů,
které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené
na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem
povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst.
2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ.
Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář,
kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email,
telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím)
vybraný produkt nebo produkty.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do
objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a
nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou
adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky
je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku
přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do
okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné
telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku
zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu
uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se
pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a
takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka,
její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické
podobě, není přístupná.

IV.Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ.
Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů.
Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu
s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem
k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další
náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu
objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky
(uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné
chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep,
chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní
smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a
to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí
objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě
této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke
změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením
z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky,
nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném
zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY.
Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– Bezhotovostně

prostřednictvím platebního systému 

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi
výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí
objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka
připsána na můj bankovní účet.

Ustanovení § 2119
odst. 1 NOZ se nepoužije.

Ebook není možné
hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ
Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném
dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo
zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

2. DODACÍ LHŮTA.
E-book bude dodán do 3 dnů po zaplacení.

3. Po dodání ebooku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a
zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést
nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové
a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve
formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního
obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských
práv

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu,
případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.
Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf.
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe.
Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou
péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu
odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete.
Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Upozorňuji, že se nejedná o
zdravotní služby. Pokud je v popise produktu uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem,
berte prosím toto doporučení vážně.
Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné
jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit
jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle
autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez
  udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože mi však
  maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných
  povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Kupní
  smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt
  nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém
  případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na schuldesova@seznam.cz
  nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP.

V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní
smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i
doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační
údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. V případě použití vzorového formuláře vám bez
zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že
musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na schuldesova@seznam.cz nebo odesláno
poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených
zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění
(článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit
v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy,
zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového
rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených
zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve
lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup
do členské sekce.

4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi
uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní
smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva
účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení
od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po
úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po
uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného
plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména
ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li
spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí,
má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem,
odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24
měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu
vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za
nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od
smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete
požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že
bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i
v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám
zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu
přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící
nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli,
že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky
z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním
nebo uložením produktu.

6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací
lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud
ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle
následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na
elektronickou adresu schuldesova@seznam.cz nebo zaslat písemně na adresu
uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám,
pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis
reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění
a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení
spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost,
kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické
adrese schuldesova@seznam.cz

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský
úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká
obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad
pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými
stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel
právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré
podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní
inspekce www.coi.cz Spotřebitel
může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena
Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a
Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však
vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 25.3.2020